Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem, adres: 36-007 Krasne, Krasne 32.
 2. Kontakt poprzez adres e-mail: krasne@mcb.com.pl  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa (jego siedziby) oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz zwierząt przebywających na jej terenie, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f  RODO  i obejmuje:
 • monitoring wizyjny: bramę wjazdową na teren zakładu, wejścia do budynków (garażowych, banku nasienia, śluzy), ciągi komunikacyjne zewnętrzne, budynki gospodarcze (obory, stodoła, park maszynowy) , wnętrza obór, parking wewnętrzny oraz zewnętrzny obszar budynku administracyjnego.
 1. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób.   
 2. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 14 dni.
 5. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • do ograniczenia przetwarzania danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych w sposób wskazany powyżej.

 1. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 2. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie siedziby MCB w Krasnem. Na terenie siedziby Spółki znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.