INFORMACJA


INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRASNEM
 
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). RODO stosowane będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. 

W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnem, adres: 36-007 Krasne, Krasne 32, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055707, NIP: 8133189897, REGON 691532144, zwane dalej „Administratorem”.
 2. W sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: rodo@mcb.com.pl lub telefonując pod numer (17) 853 42 01.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

 

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
 

 1. W odniesieniu do kontrahentów:
 1. w celu realizacji przedmiotu działalności Spółki – należytego wypełnienia zadań wynikających m.in. z ustawy z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarczych (Dz. U. 2007 nr 133 poz. 921 z póź. zm.),
 2. wypełniania obowiązków płatnika zaliczki na podatek - podstawa prawna art. 41 ust. 1-2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200);
 3. wypełniania obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne - podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 6 ust. 4 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778);
 4. wypełniania obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne - podstawa prawna art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 69 ust. 1 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938).
 1. W odniesieniu do udziałowców (wspólników) Spółki: w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z zawartej umowy nabycia udziałów Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o., Aktu założycielskiego Spółki jak również odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
 2. W celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. W celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH
 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 1. dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 4. właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 
Jako Administrator Pana/Pani danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Po upływie obowiązkowych okresów archiwizacji Pana/Pani dane zostaną niezwłocznie usunięte.

 

PONADTO

 

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
 3. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

DODATKOWO:

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem zawarcia    i realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy    z Administratorem danych.