Pszczelarz do pasieki zarodowej


Miejsce pracy: Czermin


  MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SP. Z O.O.  z/s w Krasnem

poszukuje osoby, która poprowadzi  pszczelarską pasiekę zarodową               

                                            w Czerminie k/Mielca

 

Forma współpracy  ( umowa o pracę,  umowa-zlecenie,  umowa o współpracy )  do uzgodnienia.

Więcej szczegółów  pod numerem telefonu  603894278.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATA DO PRACY

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnem, adres: 36-007 Krasne, Krasne 32, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055707, NIP: 8133189897, REGON 691532144, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ( art. 221 K.p. ) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego ( art. 221 § 1 pkt. 4-6 K.p. w zw. z  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1-3 K.p. podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można  odwołać w dowolnym czasie. Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnem będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana  w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane,   o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie ( art. 9 ust. 2   lit. a RODO), która może zostać odwołana  w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa  dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają  Państwo  prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4. usunięcia danych osobowych,

5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa  innych danych jest dobrowolne.