Pracownik fizyczny - branża rolnicza / Krasne


Nr referencyjny: 16/2021

Miejsce pracy: Krasne


MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SP. Z O.O.

                              z/s w Krasnem

   poszukuje     pracownika fizycznego -  branża rolnicza

do pracy w gospodarstwie rolnym w siedzibie Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem

OBOWIĄZKI:

  • Wykonywanie prac gospodarczych i porządkowych w budynkach inwentarskich i gospodarczych.
  • Prace przy zwierzętach.

                             

OFERUJEMY:

  • Stabilną pracę na podstawie umowy o pracę w pełnym jej wymiarze. 
  • Wynagrodzenie – do uzgodnienia.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.  697 913 224.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie  CV drogą mailową na adres:  kadry@mcb.com.pl

w terminie do dnia   15.12.2021r.

Informacja oraz klauzula informacyjna RODO dla kandydata do pracy :  patrz  www.mcb.com.pl  -  zakładka RODO.

 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z Ustawą z dnia  10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATA DO PRACY

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnem, adres: 36-007 Krasne, Krasne 32, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055707, NIP: 8133189897, REGON 691532144, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ( art. 221 K.p. ) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego ( art. 221 § 1 pkt. 4-6 K.p. w zw. z  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1-3 K.p. podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można  odwołać w dowolnym czasie. Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnem będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana  w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane,   o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie ( art. 9 ust. 2   lit. a RODO), która może zostać odwołana  w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa  dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają  Państwo  prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4. usunięcia danych osobowych,

5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa  innych danych jest dobrowolne.