UWAGA WAŻNE !

Przypominamy o obowiązku dostarczenia oświadczenia dot. posiadanych udziałów do MSP w terminie do 31.01.2018 r.

 

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA

·         oświadczenie – stan udziałów na dzień 31.12.2017 r.

Pobierz: OŚWIADCZENIE ZA ROK 2017

 

UDZIAŁY NABYTE ODPŁATNIE

 

Zarząd Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o. o. z siedzibą w Krasnem, przypomina, że zgodnie z § 4 i § 5 umowy zbycia udziałów Spółki każdy Udziałowiec ma obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018 r. na adres:

 

Ministerstwo Skarbu Państwa

Departament Działań Poprywatyzacyjnych 

Plac Trzech Krzyży 3/5

00 – 522 Warszawa

 

oświadczenia w formie pisemnej uwzględniającego:

1.  informację dotyczącą liczby udziałów Spółki należących do Kupującego

2.   informację o udziałach Spółki zbytych oraz obciążonych przez Kupującego, wraz ze wskazaniem daty i podstawy zbycia lub obciążenia tych udziałów oraz wskazaniem osoby, na której rzecz nastąpiło zbycie lub obciążenie udziałów Spółki. 

 

Oświadczenie o którym mowa wyżej należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia 31.01.2018 r.

 Za termin doręczenia oświadczenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Ministerstwa Skarbu Państwa.

Niezrealizowanie zobowiązania, o którym mowa wyżej, zagrożone jest sankcjami, o których mowa w § 5 umowy.   

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA

·         oświadczenie – stan udziałów na dzień 31.12.2017 r.

Pobierz: OŚWIADCZENIE ZA 2016 r.

 

UDZIAŁY NABYTE ODPŁATNIE

 

Zarząd Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o. o. z siedzibą w Krasnem, przypomina, że zgodnie z § 4 i § 5 umowy zbycia udziałów Spółki każdy Udziałowiec ma obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018 r. na adres:

 

Ministerstwo Skarbu Państwa

Departament Działań Poprywatyzacyjnych 

ul. Krucza 36/Współna 6

00 – 522 Warszawa

 

oświadczenia w formie pisemnej uwzględniającego:

1.  informację dotyczącą liczby udziałów Spółki należących do Kupującego

2.   informację o udziałach Spółki zbytych oraz obciążonych przez Kupującego, wraz ze wskazaniem daty i podstawy zbycia lub obciążenia tych udziałów oraz wskazaniem osoby, na której rzecz nastąpiło zbycie lub obciążenie udziałów Spółki. 

 

Oświadczenie o którym mowa wyżej należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia 31.01.2018 r.

 Za termin doręczenia oświadczenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Ministerstwa Skarbu Państwa.

Niezrealizowanie zobowiązania, o którym mowa wyżej, zagrożone jest sankcjami, o których mowa w § 5 umowy.