PRZETARG

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. położonych w miejscowości Karczów, woj. opolskie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę gruntów rolnych Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o.

położonych w miejscowości Karczów, woj. opolskie

 

 1. Organizator przetargu: Małopolskim Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem, 36-007 Krasne, Krasne 32, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055707, NIP: 8133189897, REGON 691532144, o kapitale zakładowym 21.649.500,00 zł.
 2. Forma przetargu: przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy).
 3. Przedmiot przetargu: działki stanowiące własność Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. według zestawienia tabelarycznego:

 


 

 1. Przeznaczenie Przedmiotu dzierżawy: Prowadzenie działalności rolniczej – uprawa gruntów ornych.
 2. Termin, w jakim można dokonać oględzin przedmiotu dzierżawy: od dnia 5.07.2017 r. do dnia 25.07.2017 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym miejscowo pracownikiem Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o. o. Panią Mariolą Staszowska – nr telefonu: 77 464 12 00 lub 693 840 097.
 3. Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy dzierżawy (zawarcie umowy przewiduje się w miesiącu sierpniu lub wrześniu 2017 r.) na okres 5 lat.
 4. Termin składania ofert: oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie siedziby Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o. o. z siedzibą w Krasnem, 36 – 007 Krasne 32, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2017 r. do godziny 1500.
 5. Komisyjne otwarcie złożonych ofert: nastąpi w siedzibie Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o. o. z siedzibą w Krasnem, 36 – 007 Krasne 32, pokój nr 10 - w dniu 27.07.2017 r. o godz. 900.
 6. Wadium w wysokości 100,00 zł (dla każdej działki ewidencyjnej) w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Spółki: Bank PEKAO SA I O. w Rzeszowie, nr 23124017921111000019741071 z dopiskiem na blankiecie przelewu „Przetarg na wydzierżawienie gruntów rolnych - Karczów”. Oryginał lub kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 26.07.2017 roku do godz. 1500.
 7. Pisemna oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na wydzierżawienie gruntów rolnych - Karczów” i zawierać:
 1. imię i nazwisko oferenta,
 2. oferowaną wysokość czynszu za 1ha gruntu wyrażoną w złotych polskich,
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.
 1. Zarząd Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o. o. bez podania przyczyn może:
 1. przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
 2. nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofertowego.
 1. Informacji w sprawie niniejszego przetargu udziela Beata Pabian, tel.: 695 589 651.

 

 

 

Krasne, dnia 04.07.2017 r.