PRZETARG

Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu osobowego OPEL INSIGNIA

Krasne, dnia 26.06.2017

 

 

 

 

                                                                                                   OGŁOSZENIE

 

 

 

                      Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s  w Krasnem zawiadamia, że w dniu 12.07.2017ro godzinie 10ºº

                       odbędzie się przetarg nieograniczony pisemny, ofertowy  na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:

 

 

 

Lp.

      Nazwa

     Rok produkcji

Cena wywoławcza (brutto)

Lokalizacja

1

Samochód osobowy OPEL INSIGNIA Sport Tourer 2,0 CDTI

2010

33300,00

Małopolskie Centrum Biotechniki         Sp.    z o.o.         z/s w Krasnem

Krasne 32

36-007 Krasne

           

 

 

 

Wyżej wymienione środek trwały można oglądać w dniach od 10.07.2017 r. do 12.07.2017 r.   w godzinach: 8ºº do 14ºº  w siedzibie Spółki (jak wyżej w tabeli).

 

  1. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Przetarg nieograniczony na sprzedaż …..................................... (wymienić nazwę środka trwałego)” w siedzibie Spółki w Krasnem 32 36-007 Krasne nie później niż do dnia  12.07.2017 r. do godz. 9.45. Oferta powinna wskazywać oferowaną cenę zakupu określoną w sposób kwotowy nie niższą niż cena wywoławcza danego środka trwałego. Powinna zawierać również imię i nazwisko (nazwę firmy) dokładny adres oferenta, jak również telefon kontaktowy.

 

  1. Każdy z oferentów przystępując do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium (na każdy środek trwały oddzielnie) w kwocie 200,00 do kasy w siedzibie Spółki  (adresy jak wyżej w tabeli) 

 

  1. Otwarcia ofert, które jest jawne dokona komisja w dniu 12.07.2017  r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki (adres jak wyżej). W przypadku gdy wpłynie kilka ofert zawierających taką samą najwyższą cenę, postępowanie prowadzone będzie w formie  dodatkowej pisemnej oferty złożonej w ustalonym terminie.

 

  1. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium wpłacone przez innych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

 

  1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady środka trwałego. Zakupiony środek trwały nie podlega reklamacji. Płatność w kasach terenowych komórek organizacyjnych (adresy jak wyżej) po otrzymaniu faktury VAT. Zakupiony środek trwały zostanie wydany po uiszczeniu ceny.

 

  1. Przetarg może być odwołany bądź warunki przetargu mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
  2. Informacji udzielają:

 

Leszek Baryła                 - w siedzibie Spółki w Krasnem, tel. 693 840 325

 

Krasne dnia:26.06.2017