OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem zawiadamia, ze w dniu 29.04.2019 r. o godzinie 10:00 odbędzie się przetarg nieograniczony pisemny, ofertowy na sprzedaż środków trwałych.

                                   Krasne, dnia 17.04.2019 r.

  OGŁOSZENIE

 

Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s  w Krasnem zawiadamia, że w dniu 29.04.2019r.  o godzinie 10ºº odbędzie się przetarg  nieograniczony  pisemny, ofertowy na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:

 

Lp.

Nazwa

Pojemność(cm3)/

Moc(kW)

Typ silnika

Rok  produkcji

Cena wywoławcza

(brutto)

Jednostka

1.

TOYOTA Auris

Nr rej. RZE9HG2

Przebieg 512 674 km

1998

93

DISEL

 

2009

 

13 500,00

 

Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o.  z/s w Krasnem

Krasne 32,

36-007 Krasne

2.

FIAT PANDA VAN

Nr rej. RJS47T2 

Przebieg 140 984 km

1242

51

P + LPG

 

2012

 

8 600,00

 

3.

FIAT PANDA VAN

Nr rej. RPZ09342

Przebieg 291 021km

1242

51

P + LPG

 

2012

 

8 000,00

 

4.

FIAT PANDA VAN

Nr rej. SC5119R

Przebieg 293 090 km

1242

51

P + LPG

 

2012

 

8 000,00

 

5.

FIAT PANDA VAN

 Nr rej. RJS92K2 

Przebieg 277 258 km

1242

51

P + LPG

 

2011

 

7 500,00

 

6.

FIAT PANDA VAN

 Nr rej. KWA7WU3

Przebieg 322 410 km

1242

51

P + LPG

 

2012

 

7 500,00

 

  7.

FIAT PANDA VAN

 Nr rej. RJS91K2

Przebieg 287 211 km

1242

51

P + LPG

 

2011

 

6 400,00

 

8.

FIAT SEICENTO VAN

 Nr rej. RZE84LL

Przebieg 261 424 km

1108

40

P + LPG

 

2004

 

2 000,00

 

9.

FIAT PANDA VAN

Nr rej. SC 5121R

Przebieg 312 089 km

1242

51

P + LPG

 

2012

 

8 000,00

Stacja Inseminacyjno -Hodowlana w Karczowie

Ul. Dąbrowska 1

49-120 Dąbrowa Opolska

 

10.

FIAT PANDA VAN

Nr rej. OPO2NC6

Przebieg 369 555 km

1242

51

P + LPG

 

2012

 

7 300,00

 

11.

 

FIAT PANDA VAN

Nr rej. OPO2HE6

Przebieg 306 673 km

1242

51

P + LPG

 

2011

 

7 300,00

 

12.

FIAT PANDA VAN

Nr rej. OPO2HE5

Przebieg 268 752 km

1242

51

P + LPG

 

2011

 

7 300,00

                                                                                                                                                                   

Wyżej wymienione środki trwałe można oglądać w dniach od 17.04.2019 r. do 26.04.2019 r.   w godzinach: 8ºº do 14ºº  w siedzibach terenowych komórek organizacyjnych (jak wyżej w tabeli).

 

  1. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Przetarg nieograniczony na sprzedaż …..................................... (wymienić nazwę środka trwałego)” w siedzibie Spółki w Krasnem (jak wyżej)  nie później niż do dnia  29.04.2019 r. do godz. 9.45. Oferta powinna wskazywać oferowaną cenę zakupu określoną w sposób kwotowy, nie niższą niż cena wywoławcza danego środka trwałego. Powinna zawierać również imię i nazwisko (nazwę firmy) dokładny adres oferenta, jak również telefon kontaktowy.
  2. Każdy z oferentów przystępując do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium (na każdy środek trwały oddzielnie) w kwocie 200,00 do kasy w siedzibie Spółki (adres jak wyżej w tabeli) lub na konto Bank PEKAO SA  I O. w Rzeszowie  23124017921111000019741071 tytułem: wadium  …...(nazwa środka trwałego)....
  3. Otwarcia ofert, które jest jawne dokona komisja w dniu 29.04.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki (adres jak wyżej). W przypadku gdy wpłynie kilka ofert zawierających taką samą najwyższą cenę, postępowanie prowadzone będzie w formie dodatkowej pisemnej oferty złożonej w ustalonym terminie.
  4. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium wpłacone przez innych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
  5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady środka trwałego. Zakupiony środek trwały nie podlega reklamacji. Płatność w kasach terenowych komórek organizacyjnych (adresy jak wyżej) po otrzymaniu faktury VAT. Zakupiony środek trwały zostanie wydany po uiszczeniu ceny.
  6. Nie odebranie środka trwałego w ciągu 14 dni,  skutkować będzie przepadnięciem kwoty wadium i odstąpieniem od transakcji.
  7. Przetarg może być odwołany bądź warunki przetargu mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
  8. Informacji udzielają:

 

  • Justyna Żabczak           - w MCB Krasne                             695 589 650
  • Andrzej Cieślak             - w SIH Karczów                             602 224 157

 

Krasne dnia: 17.04.2019 r.