Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krasnem

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krasnem

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32)

 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krasnem, 36 – 007 Krasne 32, będących własnością Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o.

 

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione działki niezabudowane położone w Krasnem 32:

 1. Działka nr 2091/17 o pow. 0,0496 ha
 2. Działka nr 2091/18 o pow. 0,0508 ha
 3. Działka nr 2091/52 o pow. 0,0497 ha
 4. Działka nr 2091/53 o pow. 0,0493 ha
 5. Działka nr 2091/54 o pow. 0,0506 ha

 

Nieruchomości objęte są księgą wieczystą Nr KW RZ1Z/00117918/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych, gdzie dział III i IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

 

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi:

 1. Działka nr 2091/17 o pow. 0,0496 ha    -           49.000 zł
 2. Działka nr 2091/18 o pow. 0,0508 ha    -           56.000 zł
 3. Działka nr 2091/52 o pow. 0,0497 ha    -           49.000 zł         
 4. Działka nr 2091/53 o pow. 0,0493 ha    -           54.000 zł
 5. Działka nr 2091/54 o pow. 0,0506 ha    -           56.000 zł

 

Ustala się wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) na jedną działkę. Wadium winno być wpłacone do dnia 10.01.2019 r. Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. tj. w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32).

Do przetargu mogą przystąpić oferenci po spełnieniu następujących warunków:

 1. przesłanie przesyłką poleconą lub złożenie osobiste w siedzibie Spółki w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32) pisemnej oferty kupna, w terminie do dnia 10.01.10.2019 r. godz. 13.00 (ostateczna data wpływu do Spółki). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr działki ……………  położonej w Krasnem 32”.
 2. wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości i formie na rachunek bankowy Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. w Krasnem Bank PEKAO S.A. I O. w Rzeszowie, nr konta: 23124017921111000019741071, do dnia 10.01.2019 r. z zaznaczeniem tytułu wpłaty. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek,
 3. w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji zgodnie z wpisem do właściwego rejestru w przypadku cudzoziemców zgody MSWiA na nabycie nieruchomości,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej ) i sposób jej zapłaty,
 4. kopię dowodu wniesienia wadium,
 5. numer rachunku bankowego oferenta,
 6. zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych, sądowych związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości i zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy,
 7. proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości,
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 9. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych opublikowanej na stronie internetowej Organizatora przetargu,
 10. w razie gdyby w treści oferty lub w załącznikach do niej oferent przekazywał Organizatorowi przetargu dane osobowe innych osób (np. współmałżonka) jest zobowiązany dodatkowo zrealizować obowiązek przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych wobec innych osób, których dane – pozyskane uprzednio od nich – oferent zawarł w ofercie lub załącznikach do niej oraz zamieścić w treści oferty dodatkowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że przekazałem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z treścią w/w klauzuli informacyjnej, także wszystkim osobom, których dane – pozyskane uprzednio od nich – zawarłem w ofercie lub załącznikach do niej.     

 

Zasady przeprowadzenia przetargu:

 1. część jawna przetargu odbędzie się w dniu 11.01.2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32); o wyborze lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej,
 2. oferty złożone po terminie lub brak w ofercie dowodu wpłaty wadium nie będą rozpatrywane,
 3. wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy kupna na warunkach określonych w ofercie albo nie uiszczenia całości ceny przed zawarciem tejże umowy; wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; oferentowi, którego oferta została przyjęta wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.mcb.com.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz przedstawicielstwach Spółki. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z informacjami o przedmiocie sprzedaży (w godz. od 8.00-14.00) osobiście w Siedzibie Spółki Krasnem lub telefonicznie pod nr 695 589 651.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:

 • zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru którejkolwiek z ofert,
 • unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny,
 • zmiany albo odwołania niniejszych warunków przed upływem terminu składania ofert,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji przez komisję przetargową, w tym przeprowadzenia licytacji pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

 

Krasne, dnia 2.12.2018 r.