Kategorie ogłoszeń
Ogłoszenie
czwartek, 9 lipca 2020 / ważne jeszcze: -49 dni

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę gruntów rolnych Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. położonych w miejscowości Czermin, woj. podkarpackie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę gruntów rolnych Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o.

położonych w miejscowości Czermin, woj. podkarpackie

 

 1. Organizator przetargu: Małopolskim Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem, 36-007 Krasne, Krasne 32, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055707, NIP: 8133189897, REGON 691532144, o kapitale zakładowym 21.649.500,00 zł.
 2. Forma przetargu: przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy).
 3. Przedmiot przetargu: działki stanowiące własność Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. według zestawienia tabelarycznego:

 

Rodzaj i klasa użytku, powierzchnia

Nr działki ewidencyjnej

Nr KW

Wywoławcza

wysokość czynszu za 1 ha

1

R IV a  - 1,7100 ha

1810/5

T1M/000/19364

 

 

 

 

 

 

 

 

    1700 zł

2

R IV a  - 0,36 00 ha

1810/4

T1M/000/19364

3

R IV a  - 0,1000 ha

1810/3

T1M/000/19364

4

R III b  - 0,9400 ha

R IV a - 1,63 00 ha

Razem - 2,5700 ha

1810/2

T1M/000/19364

5

R III b - 4,6300 ha

1810/1

T1M/000/19364

6

R III b - 1,3000 ha

R IV a - 1,9900 ha

R IV b - 1,5300 ha

R V     - 2,0500 ha

Razem - 6,8700 ha

1808

T1M/000/19364

7

R III b - 0,8100 ha

R IV a - 6,9800 ha

R IV b - 3,4600 ha

R V     - 1,1000 ha

Razem - 12,3500 ha

1809

T1M/000/19364

8

R IV a - 2,3100 ha

1807/1

T1M000/19364

9

R IV a - 3,7900 ha

1806/1

T1M/000/19364

10

R IV a - 3,3200 ha

1802/2

T1M/000/19364

11

R IV a - 0,3600 ha

1801

T1M/000/19364

 

OGÓŁEM -  38,3700 ha

 

 

 

 

 1. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności rolniczej – uprawa gruntów ornych.
 2. Termin, w jakim można dokonać oględzin przedmiotu dzierżawy: od dnia  9.07.2020 r. do dnia 10.08.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym miejscowo pracownikiem Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o. o. Panem Andrzejem Wąsalą – nr telefonu: 17 584 35 16 lub 605 278 357.
 3. Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy dzierżawy (zawarcie umowy przewiduje się w miesiącu wrześniu 2020 r.) na okres od 3 do 5 lat.
 4. Termin składania ofert: oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie siedziby Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o. o. z siedzibą w Krasnem, 36 – 007 Krasne 32, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.08.2020 r. do godziny 1300.
 5. Komisyjne otwarcie złożonych ofert: nastąpi w siedzibie Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o. o. z siedzibą w Krasnem, 36 – 007 Krasne 32, pokój nr 10 - w dniu 10.08.2020 r. o godz. 930.
 6. Wadium w wysokości 1000,00 zł należy wnieść na rachunek bankowy Spółki: Bank PEKAO SA I O. w Rzeszowie, nr 23124017921111000019741071 z dopiskiem na blankiecie przelewu „Przetarg na wydzierżawienie działek - Czermin”. Oryginał lub kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 9.08.2020 roku do godz. 1300. W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty i odstąpienia od podpisania umowy, wadium przepada.
 7. Pisemna oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na wydzierżawienie działek - Czermin” i zawierać:
 1. imię i nazwisko oferenta,
 2. oferowaną wysokość czynszu za 1ha gruntu wyrażoną w złotych polskich,
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych opublikowanej na stronie internetowej Organizatora przetargu,
 5. w razie gdyby w treści oferty lub w załącznikach do niej oferent przekazywał Organizatorowi przetargu dane osobowe innych osób (np. współmałżonka) jest zobowiązany dodatkowo zrealizować obowiązek przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych wobec innych osób, których dane – pozyskane uprzednio od nich – oferent zawarł w ofercie lub załącznikach do niej oraz zamieścić w treści oferty dodatkowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że przekazałem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z treścią w/w klauzuli informacyjnej, także wszystkim osobom, których dane – pozyskane uprzednio od nich – zawarłem w ofercie lub załącznikach do niej.    
 1. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.mcb.com.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz przedstawicielstwach Spółki.

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:

 1. zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru którejkolwiek z ofert,
 2. unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny,
 3. zmiany albo odwołania niniejszych warunków przed upływem terminu składania ofert,
 4. prowadzenia dodatkowych negocjacji przez komisję przetargową, w tym przeprowadzenia licytacji pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

 

 1. Informacji w sprawie niniejszego przetargu udziela Beata Pabian, tel.: 695 589 651.

 

Krasne, dnia 9.07.2020 r.

695 589 651
MCB Krasne udostępnia zakładkę "Kupię/sprzedam" celem nieodpłatnej publikacji przez podmioty zainteresowane ogłoszeń. Ogłoszenia będą wstępnie weryfikowane. W uzasadnionych przypadkach moderator zastrzega sobie prawo nieopublikowania ogłoszenia. MCB Krasne nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.