Kategorie ogłoszeń
Ogłoszenie
czwartek, 9 lipca 2020 / ważne jeszcze: -49 dni

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę gruntów rolnych Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. położonych w miejscowości Brzesko, woj. małopolskie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę gruntów rolnych Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o.

położonych w miejscowości Brzesko, woj. małopolskie

 

 1. Organizator przetargu: Małopolskim Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem, 36-007 Krasne, Krasne 32, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055707, NIP: 8133189897, REGON 691532144, o kapitale zakładowym 21.649.500,00 zł.
 2. Forma przetargu: przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy).
 3. Przedmiot przetargu: działki stanowiące własność Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. według zestawienia tabelarycznego:

Lp.

Rodzaj i klasa użytku, powierzchnia

Nr działki ewidencyjnej

Nr KW

Wywoławcza

wysokość czynszu za 1 ha

1

ŁIII – 1,81ha

ŁIV – 4,68 ha

RIIIb – 13,14 ha

Razem – 19,63 ha

855/20

 

TR1B/00064408/5

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

          1700 zł

2

ŁIII – 1,13 ha

RIIIb – 13,14 ha

Razem: 2,40 ha

855/21

 

TR1B/00064408/5

3

ŁIV – 0,0849 ha

855/22

 

TR1B/00064408/5

4

ŁIII – 0,0089 ha

ŁIV – 0,0143 ha

PsIV – 0,0203 ha

Razem: 0,0435 ha

855/23

 

TR1B/00064408/5

5

ŁIV – 3,17 ha

RIVb – 0,36 ha

Razem: 3,53 ha

855/24

 

TR1B/00064408/5

6

ŁIII – 0,17 ha

ŁIV – 0,33 ha

RIVb – 0,25 ha

Razem: 0,75 ha

855/25

 

TR1B/00064408/5

7

RIIIa – 2,7003 ha

RIIIb – 5,5597 ha

RIVa – 1,7556 ha

Wp - 0,1715 ha

Razem: 10,1871 ha

 1.  

 

8

ŁIII - 0,8142 ha

4004/2

TR1B/00082838/0

9

ŁIII – 0,9954 ha

RIIIb – 1,7471 ha

Razem: 2,7425 ha

4005/2

TR1B/00082838/0

10

ŁIV-0,3919

Ps-IV-0,4222

RIVa- 0,9854

Razem- 1,7995

578/29

TR1B/00072264/2

 

Ogółem: 41,9817

 

 

 

 1. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności rolniczej – uprawa gruntów ornych.
 2. Termin, w jakim można dokonać oględzin przedmiotu dzierżawy: od dnia  10.07.2020 r. do dnia 9.08.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu z Beatą Pabian – tel. kontaktowy 695 589 651.
 3. Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy dzierżawy (zawarcie umowy przewiduje się w miesiącu wrześniu 2020 r.) na okres od 3 do 5 lat.
 4. Termin składania ofert: oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie siedziby Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o. o. z siedzibą w Krasnem, 36 – 007 Krasne 32, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.08.2020 r. do godziny 1300.
 5. Komisyjne otwarcie złożonych ofert: nastąpi w siedzibie Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o. o. z siedzibą w Krasnem, 36 – 007 Krasne 32, pokój nr 10 - w dniu 10.08.2020 r. o godz. 1000.
 6. Wadium w wysokości 1000,00 zł należy wnieść na rachunek bankowy Spółki: Bank PEKAO SA I O. w Rzeszowie, nr 23124017921111000019741071 z dopiskiem na blankiecie przelewu „Przetarg na wydzierżawienie działek - Brzesko”. Oryginał lub kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 9.08.2020 roku do godz. 1300. W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty i odstąpienia od podpisania umowy, wadium przepada.
 7. Pisemna oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na wydzierżawienie działek - Brzesko” i zawierać:
 1. imię i nazwisko oferenta,
 2. oferowaną wysokość czynszu za 1ha gruntu wyrażoną w złotych polskich,
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych opublikowanej na stronie internetowej Organizatora przetargu,
 5. w razie gdyby w treści oferty lub w załącznikach do niej oferent przekazywał Organizatorowi przetargu dane osobowe innych osób (np. współmałżonka) jest zobowiązany dodatkowo zrealizować obowiązek przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych wobec innych osób, których dane – pozyskane uprzednio od nich – oferent zawarł w ofercie lub załącznikach do niej oraz zamieścić w treści oferty dodatkowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że przekazałem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z treścią w/w klauzuli informacyjnej, także wszystkim osobom, których dane – pozyskane uprzednio od nich – zawarłem w ofercie lub załącznikach do niej.    
 1. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.mcb.com.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz przedstawicielstwach Spółki.

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:

 1. zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru którejkolwiek z ofert,
 2. unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny,
 3. zmiany albo odwołania niniejszych warunków przed upływem terminu składania ofert,
 4. prowadzenia dodatkowych negocjacji przez komisję przetargową, w tym przeprowadzenia licytacji pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.
 1. Informacji w sprawie niniejszego przetargu udziela Beata Pabian, tel.: 695 589 651.

 

Krasne, dnia 9.07.2020 r.

695 589 651
MCB Krasne udostępnia zakładkę "Kupię/sprzedam" celem nieodpłatnej publikacji przez podmioty zainteresowane ogłoszeń. Ogłoszenia będą wstępnie weryfikowane. W uzasadnionych przypadkach moderator zastrzega sobie prawo nieopublikowania ogłoszenia. MCB Krasne nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.