Kategorie ogłoszeń
Ogłoszenie
wtorek, 15 stycznia 2019 / ważne jeszcze: -176,95833333333 dni

Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Brzesku

Niniejszym Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32)

zaprasza do składania ofert

na zakup nieruchomości gruntowej (rolnej) numerze ewidencyjnym 578/34

położonej w Brzesku, woj. małopolskie o powierzchni 10,18 ha będącej własnością Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o.

Nieruchomość położona jest przy drodze krajowej DK 94g oraz autostradzie A4.

 

Składanie ofert obejmuje całość lub część działki ewidencyjnej nr: 578/34 o pow. 10,18 ha, położonej w Brzesku, przy ul. Jodłowskiej 1, wpisanej do Księgi Wieczystej TR1B/00072264/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzesku.

Właścicielem nieruchomości jest Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem.

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentacją obejmującą przedmiot oferty (dokumentacja dostępna w siedzibie Spółki), przeprowadzenia wizji lokalnej nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu ze Spółką a następnie złożenia oferty nabycia ww. nieruchomość.

Nieruchomość objęta postępowaniem ofertowym może zostać wykorzystana przez potencjalnego nabywcę z przeznaczeniem na cele budowlane pod budownictwo jednorodzinne oraz usługowe.

 

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki lub przesłać listem poleconym do siedziby  Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. tj. w Krasnem (adres: 36-007 Krasnem, Krasne 32).

 

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji zgodnie z wpisem do właściwego rejestru w przypadku cudzoziemców zgody MSWiA na nabycie nieruchomości,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  4. numer rachunku bankowego oferenta,
  5. zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych, sądowych związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości i zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy,
  6. proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości,
  7. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem nieruchomości.
  8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych opublikowanej na stronie internetowej Spółki,
  9. w razie gdyby w treści oferty lub w załącznikach do niej oferent przekazywał Spółce dane osobowe innych osób (np. współmałżonka) jest zobowiązany dodatkowo zrealizować obowiązek przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych wobec innych osób, których dane – pozyskane uprzednio od nich – oferent zawarł w ofercie lub załącznikach do niej oraz zamieścić w treści oferty dodatkowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że przekazałem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z treścią w/w klauzuli informacyjnej, także wszystkim osobom, których dane – pozyskane uprzednio od nich – zawarłem w ofercie lub załącznikach do niej”.  

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z informacjami o przedmiocie sprzedaży (w godz. od 8.00-14.00) osobiście w siedzibie Spółki w Krasnem lub telefonicznie pod nr 695 589 651.

 

Krasne, dnia 10.01.2019 r.

MCB Krasne udostępnia zakładkę "Kupię/sprzedam" celem nieodpłatnej publikacji przez podmioty zainteresowane ogłoszeń. Ogłoszenia będą wstępnie weryfikowane. W uzasadnionych przypadkach moderator zastrzega sobie prawo nieopublikowania ogłoszenia. MCB Krasne nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.