Kategorie ogłoszeń
Ogłoszenie
wtorek, 15 stycznia 2019 / ważne jeszcze: -176,95833333333 dni

Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Brzesku oraz Jasieniu

Niniejszym Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32)

zaprasza do składania ofert

na zakup nieruchomości gruntowych (rolnych) – inwestycyjnych

położonych w Brzesku oraz Jasieniu, woj. Małopolskie o łącznej powierzchni 46,8288 ha wraz z budynkami administracyjno-produkcyjno-magazynowymi będącej własnością Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o.

 

 

Składanie ofert obejmuje nieruchomości gruntowo (rolno) – inwestycyjne położone w Brzesku oraz Jasieniu, woj. Małopolskie o łącznej powierzchni 46,8288 ha wraz z budynkami administracyjno-produkcyjno-magazynowymi. Nieruchomości położone są przy drodze krajowej DK 94g oraz autostradzie A4.

 

Stan prawny nieruchomości:

Działki ew. nr: 578/29, 578/34, 4004/2, 4005/2 o łącznej pow. 18,3604 ha, położone w Brzesku, przy ul. Jodłowskiej 1 oraz działki ew. nr: 855/20, 855/21, 855/22, 855/23, 855/24, 855/25, 856 o łącznej pow. 28,4684 ha, położone w Jasieniu, gm. Brzesko, zabudowane budynkami administracyjno – produkcyjno – magazynowymi wraz z infrastrukturą, wpisane są do czterech ksiąg wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzesku i tak:

 • działki ew. nr: 855/20, 855/21, 855/22, 855/23, 855/24, 855/25, 856 o łącznej pow. 28,4684 ha, położone w Jasieniu, gm. Brzesko, wpisane są do księgi wieczystej Kw nr TR1B/00064408/5,
 • działki ew. nr: 578/29, 578/34 o łącznej pow. 14,8037 ha, położone w Brzesku, wpisane są do księgi wieczystej Kw nr TR1B/00072264/2,
 • działki ew. nr: 4004/2, 4005/2 o łącznej pow. 3,5567 ha, położone w Brzesku, wpisane są do księgi wieczystej Kw nr TR1B/00082838/0,
 • działka ew. nr 578/46 o pow. 0,0839 ha, położona w Brzesku, wpisana jest do księgi wieczystej Kw nr TR1B/00067205/2,

 

Właścicielem nieruchomości jest Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem.

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentacją obejmującą przedmiot oferty (dokumentacja dostępna w siedzibie Spółki), przeprowadzenia wizji lokalnej nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu ze Spółką a następnie złożenia oferty nabycia ww. nieruchomości.

 

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki lub przesłać listem poleconym do siedziby  Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. tj. w Krasnem (adres: 36-007 Krasnem, Krasne 32).

 

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji zgodnie z wpisem do właściwego rejestru w przypadku cudzoziemców zgody MSWiA na nabycie nieruchomości,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowaną cenę  i sposób jej zapłaty,
 4. numer rachunku bankowego oferenta,
 5. zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych, sądowych związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości i zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy,
 6. proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości,
 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem nieruchomości,
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych opublikowanej na stronie internetowej Spółki,
 9. w razie gdyby w treści oferty lub w załącznikach do niej oferent przekazywał Spółce dane osobowe innych osób (np. współmałżonka) jest zobowiązany dodatkowo zrealizować obowiązek przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych wobec innych osób, których dane – pozyskane uprzednio od nich – oferent zawarł w ofercie lub załącznikach do niej oraz zamieścić w treści oferty dodatkowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że przekazałem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z treścią w/w klauzuli informacyjnej, także wszystkim osobom, których dane – pozyskane uprzednio od nich – zawarłem w ofercie lub załącznikach do niej”.  

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z informacjami o przedmiocie sprzedaży (w godz. od 8.00-14.00) osobiście w Siedzibie Spółki Krasnem lub telefonicznie pod nr 695 589 651.

 

Krasne, dnia 10.01.2019 r.

MCB Krasne udostępnia zakładkę "Kupię/sprzedam" celem nieodpłatnej publikacji przez podmioty zainteresowane ogłoszeń. Ogłoszenia będą wstępnie weryfikowane. W uzasadnionych przypadkach moderator zastrzega sobie prawo nieopublikowania ogłoszenia. MCB Krasne nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.