Kategorie ogłoszeń
Ogłoszenie
czwartek, 11 października 2018 / ważne jeszcze: -207,95833333333 dni

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W KRASNEM

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32)

 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krasnem, 36 – 007 Krasne 32, będących własnością Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o.

 

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione działki niezabudowane położone w Krasnem 32:

 1. Działka nr 2091/17 o pow. 0,0496 ha
 2. Działka nr 2091/18 o pow. 0,0508 ha
 3. Działka nr 2091/52 o pow. 0,0497 ha
 4. Działka nr 2091/53 o pow. 0,0493 ha
 5. Działka nr 2091/54 o pow. 0,0506 ha

 

Nieruchomości objęte są księgą wieczystą Nr KW RZ1Z/00117918/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych, gdzie dział III i IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

 

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi:

 1. Działka nr 2091/17 o pow. 0,0496 ha            -           49.000 zł
 2. Działka nr 2091/18 o pow. 0,0508 ha            -           56.000 zł
 3. Działka nr 2091/52 o pow. 0,0497 ha            -           49.000 zł        
 4. Działka nr 2091/53 o pow. 0,0493 ha            -           54.000 zł
 5. Działka nr 2091/54 o pow. 0,0506 ha            -           56.000 zł

 

Ustala się wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) na jedną działkę. Wadium winno być wpłacone do dnia 29.10.2018 r. Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. tj. w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32).

Do przetargu mogą przystąpić oferenci po spełnieniu następujących warunków:

 1. przesłanie przesyłką poleconą lub złożenie osobiste w siedzibie Spółki w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32) pisemnej oferty kupna, w terminie do dnia 29.10.2018 r. godz. 13.00 (ostateczna data wpływu do Spółki). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr działki ……………  położonej w Krasnem 32”.
 2. wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości i formie na rachunek bankowy Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. w Krasnem Bank PEKAO S.A. I O. w Rzeszowie, nr konta: 23124017921111000019741071, do dnia 29.10.2018 r. z zaznaczeniem tytułu wpłaty. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek,
 3. w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji zgodnie z wpisem do właściwego rejestru w przypadku cudzoziemców zgody MSWiA na nabycie nieruchomości,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej ) i sposób jej zapłaty,
 4. kopię dowodu wniesienia wadium,
 5. numer rachunku bankowego oferenta,
 6. zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych, sądowych związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości i zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy,
 7. proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości,
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 9. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych opublikowanej na stronie internetowej Organizatora przetargu,
 10. w razie gdyby w treści oferty lub w załącznikach do niej oferent przekazywał Organizatorowi przetargu dane osobowe innych osób (np. współmałżonka) jest zobowiązany dodatkowo zrealizować obowiązek przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych wobec innych osób, których dane – pozyskane uprzednio od nich – oferent zawarł w ofercie lub załącznikach do niej oraz zamieścić w treści oferty dodatkowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że przekazałem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z treścią w/w klauzuli informacyjnej, także wszystkim osobom, których dane – pozyskane uprzednio od nich – zawarłem w ofercie lub załącznikach do niej.     

 

Zasady przeprowadzenia przetargu:

 1. część jawna przetargu odbędzie się w dniu 30.10.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32); o wyborze lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej,
 2. oferty złożone po terminie lub brak w ofercie dowodu wpłaty wadium nie będą rozpatrywane,
 3. wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy kupna na warunkach określonych w ofercie albo nie uiszczenia całości ceny przed zawarciem tejże umowy; wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; oferentowi, którego oferta została przyjęta wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.mcb.com.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz przedstawicielstwach Spółki. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z informacjami o przedmiocie sprzedaży (w godz. od 8.00-14.00) osobiście w Siedzibie Spółki Krasnem lub telefonicznie pod nr 695 589 651.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:

 • zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru którejkolwiek z ofert,
 • unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny,
 • zmiany albo odwołania niniejszych warunków przed upływem terminu składania ofert,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji przez komisję przetargową, w tym przeprowadzenia licytacji pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

 

Krasne, dnia 8.10.2018 r.

 

 

 KLAUZULA  INFORMACYJNA  ADMINISTRATORA  DANYCH  OSOBOWYCH:

 

Mając na względzie, iż:

 

 1. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych);
 2. Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych m.in. do udziałowców o ich prawach;

W związku z powyższym, działając w imieniu Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o. (dalej jako Spółka) informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnem, adres: 36-007 Krasne, Krasne 32, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055707, NIP: 8133189897, REGON 691532144, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. kontakt z Administratorem: korespondencja w oparciu o dane wskazane w punkcie 1 oraz e-mail: krasne@mcb.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imiona, nazwiska, adresu, pesel, serii i numeru dowodu osobistego, przetwarzane są w celu pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz w związku z realizacją umowy sprzedaży, która zostanie zawarta w przypadku wyboru Pani/Pana oferty zwanej dalej umową,
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z zawartej umowy nabycia udziałów Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o., Aktu założycielskiego Spółki jak również odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), a po ustaniu statusu wspólnika Spółki przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

 

 

 

695 589 651
b.pabian@mcb.com.pl
MCB Krasne udostępnia zakładkę "Kupię/sprzedam" celem nieodpłatnej publikacji przez podmioty zainteresowane ogłoszeń. Ogłoszenia będą wstępnie weryfikowane. W uzasadnionych przypadkach moderator zastrzega sobie prawo nieopublikowania ogłoszenia. MCB Krasne nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.