Pasieka zarodowa w Czerminie

Historia pasieki Zakup pierwszych rodzin pszczelich do Zakładu Unasieniania Zwierząt nastąpił w 1978 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora zakładu Wojciecha Łącza . Współzałożycielem pasieki w Czerminie był m.in. Wojciech Flis (późniejszy dyrektor Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli). Pasieka w Czerminie rozpoczęła swoją działalność hodowlaną w 1982 roku jako pasieka reprodukcyjna. Od 1995 roku uzyskała status pasieki zarodowej i funkcjonuje do dzisiaj w strukturze Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o. o. z/s w Krasnem. W wyniku reorganizacji od roku 2005 pasieka zarodowa w Brzesku została połączona z pasieką w Czerminie. 

Położenie , pożytki pszczele , klimat Pasieka w Czerminie położona jest w Kotlinie Sandomierskiej , która jest największym makroregionem Podkarpacia północnego na obszarze Niziny Nadwiślańskiej graniczącej z Płaskowyżem Tarnowskim Krajobraz naturalny należy do typu "den dolinnych" w dolinach Wisły i Wisłoki oraz typu "równin peryglacjalnych" na płaskowyżu Tarnowskim. Potencjalna roślinność tych krain to łęgi oraz bory mieszane , grądy. Jest to kraina rolniczo- leśna. Lasy maja urozmaicony skład gatunkowy roślin miododajnych. Na równinach występują nieużytki - bogate w roślinność miododajną. Głównymi pożytkami pszczelimi występującymi na terenie działania pasieki to:
wiosenne: leszczyna , wierzba , mniszek , sady
letnie: akacja , lipa , rośliny na nieużytkach i łąkach
późno-letnie: rośliny na nieużytkach i łąkach , gorczyca biała,
facelia błękitna uprawiane jako poplon oraz nawłoć późna.

Pasieka w Czerminie posiada korzystne warunki klimatyczne, miejsce to należy do najbardziej nasłonecznionych terenów w Polsce, Stosunkowo ciepłe lata, niezbyt ostre zimy oraz długi okres wegetacyjny ( około 220 dni w roku) z dostateczną ilością opadów w ciągu roku ( czasami szkodliwe tak zwane deszcze nawalne), stwarzają korzystne warunki dla rozwoju roślinności miododajnej.

 

Pasieka zarodowa w Maciejowie

jest usytuowana w historycznym miejscu, związanym z życiem i pracą światowej sławy odkrywcy i naukowca w dziedzinie pszczelarstwa, księdza doktora Jana Dzierżona. Początek istnienia tej placówki datuje się na rok 1968, kiedy to wysiłkiem władz lokalnych i wojewódzkich oraz organizacji pszczelarskich powołano ją do życia, jako żywy pomnik upamiętniający dzieło wielkiego reformatora pszczelarstwa.
Celem tej placówki od momentu powołania do chwili obecnej oprócz popularyzowania osoby i dorobku ks. dr Jana Dzierżona, jest hodowla matek pszczelich na potrzeby pasiek towarowych i amatorskich na terenie całego kraju. Prace hodowlane rozpoczęto w Pasiece w 1972 roku i w tym samym roku zaczęto dostarczać pierwsze partie matek dla pszczelarzy. Oficjalne otwarcie tej instytucji i nadanie imienia ks. dr Jana Dzierżona nastąpiło 3 lipca 1974 roku .
Priorytetowym zadaniem prac hodowlanych jest utrzymanie zasobów genetycznych w poszczególnych liniach, selekcja posiadanego materiału pod względem cech produkcyjnych (wysoka miodność) oraz zachowanie optymalnych cech biologicznych: łagodność, nierojliwość, wczesność rozwoju wiosennego, odporność na choroby i zimotrwałość. Matki pszczele są chętnie kupowane przez pszczelarzy z całego kraju.