PLIKI DO POBRANIA

  • oświadczenie – stan udziałów na dzień 31.12.2018 r.

Pobierz: OSWIADCZENIE_ZA_2018_ROK doc

 

 

UDZIAŁY NABYTE ODPŁATNIE

 

Zarząd Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o. o. z siedzibą w Krasnem, przypomina, że zgodnie z § 4 i § 5 umowy zbycia udziałów Spółki każdy Udziałowiec ma obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2019 r. na adres:

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju

Departament Zobowiązań i Analiz

Plac Trzech Krzyży 3/5

00 – 507 Warszawa

 

oświadczenia w formie pisemnej uwzględniającego:

1.  informację dotyczącą liczby udziałów Spółki należących do Kupującego

2.   informację o udziałach Spółki zbytych oraz obciążonych przez Kupującego, wraz ze wskazaniem daty i podstawy zbycia lub obciążenia tych udziałów oraz wskazaniem osoby, na której rzecz nastąpiło zbycie lub obciążenie udziałów Spółki. 

 

Oświadczenie o którym mowa wyżej należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia 31.01.2019 r.

 Za termin doręczenia oświadczenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Rozwoju.

Niezrealizowanie zobowiązania, o którym mowa wyżej, zagrożone jest sankcjami, o których mowa w § 5 umowy.